Taxaholdeplads i Cuba

Åben kort

09:42:40

Taxi Particular

Calzada San Miguel Del Padron, La Habana

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBog butikBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1CafeCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLægeMadMoskeMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning